A polgári védelmi kötelezettség


A polgári védelmi kötelezettség alá tartozó személyek és a kötelezettség alól mentesülők köre

 

Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5) bekezdése meghatározza, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő.
A törvény bizonyos esetekben felmenti a pv. kötelezettség alól az állampolgárt, illetve lehetővé teszi, hogy a pv. kötelezettséget munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával teljesítse.
 
Felmentési körök:
a) saját személyéhez kapcsolódóan
-         a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy,
-         a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve,
-         aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota
-         folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.
 
b) más személyéhez kapcsolódóan
-         a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig,
-         a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig,
-         a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza,
-         aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes
-         ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el.
 
Munkakörből, vagy közmegbízatásból eredő mentesség:
-         országgyűlési képviselő,
-         európai parlamenti képviselő,
-         állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi
-         feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,
-         jegyző,
-         bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,
-         a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a
-         Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,
-         egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,
-         kórházi, járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
-         az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,
-         a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó
-         egyesület szaktevékenységet végző tagja,
-         közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,
-         közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,
-         szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.


A polgári védelmi kötelezettség négy fő tartalmi eleme  
1.      Adatszolgáltatási kötelezettség, amely szerint a pv. szervezetbe történő beosztás és a pv. kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti. Azokat a kötelezetteket, akikről adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szólíthatja fel. 
2.      Bejelentési kötelezettség, amely szerint a pv. szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, illetve munkahelye és lakcíme megváltozását a polgármesternél 15 napon belül bejelenteni. 
3.      Megjelenési kötelezettség, amely szerint a pv. szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.
4.      Polgári védelmi szolgálat, amely szerint a pv. szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani.  A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.

A pv. kötelezettségek teljesítése megtagadható, ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.