A szervezetről általában


A katasztrófavédelem történeti áttekintése

Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat okoztak. Az azonban tény, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével.

Magyarországon a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatainak hasznosításával és a társadalom legszélesebb körének bevonásával.

 

Az elődszervezetekről

A magyar katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jött létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett.

 

A tűzoltóságról

A szervezett tűzvédelem gyökerei hazánk területén az ókorig, a római kori Pannóniába vezethetőek vissza, a kereszténység kialakulásától Szent Flórián legendája él Magyarországon is.

A modern magyar tűzoltóság története gróf Széchenyi Ödön nevéhez, elkötelezett szervező munkájához kötődik, akinek londoni tapasztalataira építve 1870-ben megalakult Budapesten a szervezett fővárosi tűzoltóság.

1900-ban a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) alapítói között találhatjuk Magyarországot. A II. világháborút követően létrejöttek az állami tűzoltó egységek, újjászervezték a községi tűzoltó egyesületeket. 1990-et követően újjá alakult a Magyar Tűzoltó Szövetség, a hivatásos állami tűzoltó egységek a helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságaivá váltak.

Ma összesen mintegy 25 ezer önkéntes, hivatásos és létesítményi tűzoltó együtt védi Magyarország polgárainak életét, testi épségét, vagyonát, hazánk épített és természeti értékeit.

 

A Polgári Védelemről

Már az ókorban is megvolt a törekvés az emberekben a biztonságra. A szervezett társadalmak állami feladatként gondoskodtak is bizonyos fokon polgáraik védelméről, összefogtak a károk megelőzésére, csökkentésére úgy a békebeli katasztrófák, mint háborúskodások esetén.

Mindezek ellenére a nemzetközi jogilag is elismert polgári védelem alig több mint 70 esztendős. A Polgári Védelem jogelődje a Magyar Légoltalom 1935-ben alakult meg. A repülőgépek bevetése, mind nagyobb kötelékekben való alkalmazása tette szükségessé, hogy az ellenük való védekezés módszere és rendszere: a légvédelem és a légoltalom kialakuljon.

A polgári védelem alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés. Munkánkkal hozzájárulunk a közbiztonság hatékonyságának növeléséhez, az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság biztonságosabb működéséhez.

 

A katasztrófavédelmi szervezet megalakulása

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 2000. január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzeti, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű országos hatáskörű szerve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, melynek alárendeltségében a megyékben területi szinten igazgatóságok , helyi szinten pedig kirendeltségek működnek.

A védelmi igazgatás rendszerének fejlesztése egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg. A katasztrófák nem ismernek határokat, ezért jelentős mértékben felértékelődött a nemzetközi tapasztalatcsere és a segítségnyújtási tevékenység a környező országokkal, régiókkal és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésen belül.

A katasztrófavédelmi szervezetek célja: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a lakosság biztonságos mindennapjait.