Hatósági feladatok


 

A közigazgatási hatósági döntések bírósági felülvizsgálatának kérelmezéséhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok

 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság első fokú hatóságként jár el Tolna megye közigazgatási területén:

a)  a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi  XXXI. törvény (a továbbiakban: tűzvédelmi törvény) 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban [kivéve a területi szerv tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat],

b)  a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében a következő esetekben:

ba) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,

bb)  a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi,

bc) a tűzvédelmi törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,

bd)  a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

be)  az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

-   a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

-   a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

-   tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,

- a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg,

bf)  a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja,

bg)  eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban,

bh) azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

c)  az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet az alábbi építmények esetén:

ca)  magas építmények,

cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

cc)  a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

cd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

ce)  az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

cf)  a fekvőbeteg ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,

d)  azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott,

e)   eljár a Kstv. 7. §-ában (kivéve a 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában) meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban.

 f) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

g) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,

h) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

         i) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,

j) eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

k) amennyiben a Kormány rendeletében a j) ponttól eltérően rendelkezik, a kiemelt jelentőségű ügyben a helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a területi szerv is jogosult.

 

 A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság másodfokú hatóságként jár el Tolna megye közigazgatási területén, amennyiben az eljárást megelőzően első fokon a katasztrófavédelmi kirendeltség járt el.