Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2019. január 07.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett közérdekű bejelentéseket és panaszokat az ügyfélszolgálati irodához a fenti címen lehet elektronikus levélben vagy postai úton eljuttatni. A bejelentéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint intézzük.

 

Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    Ügyfélfogadás
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. szeptember 21.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

A TMKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. szeptember 21.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, továbbá alárendeltségében költségvetési szerv nem működik.

Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2015. augusztus 25.
Letöltés:    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Tolna MKI Működését szabályozó alapdokumentumok

Hatályos jogszabályok

A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. szeptember 21.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Hatósági jogkörök

A Tolna MKI illetékességi területe

Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Tolna MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hirdetmények, közlemények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2017. szeptember 21.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. július 04.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerésének rendje
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. július 04.
Letöltés:    Adatmegismerési kérelmek 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 17.Adatmegismerési igények 2012
2014. október 17.Adatmegismerési igények 2013
2015. április 03.Adatmegismerési igények 2014
2016. május 24.Adatmegismerési igények 2015
2017. augusztus 09.Adatmegismerési igények 2016
2018. április 18.Adatmegismerési igények 2017
2019. április 09.Adatmegismerési kérelmek 2018
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen szerződés, tehát díjjegyzék sem áll rendelkezésre

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2016. május 24.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató (közadat újrahasznosítás)
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál  jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

Közzétételi listák
Különös közzétételi lista
Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Megtekint:  
Egyedi közzétételi lista
Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Jelenleg nincs releváns adat. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs releváns adat. 

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. január 22.
Letöltés:    2019. évi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. április 04.2015. évi elemi költségvetés
2015. április 16.2014. évi elemi költségvetés
2017. március 02.2016. évi elemi költségvetés
2018. február 08.2017. évi elemi költségvetés
2019. január 22.2018. évi elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. október 08.
Letöltés:    2018.évi költségvetési beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 02.2014. évi éves költségvetési beszámoló
2015. augusztus 18.2013. évi éves elemi költségvetési beszámoló
2014. október 17.2012. évi éves elemi költségvetési beszámoló
2017. május 24.2015. évi éves költségvetési beszámoló
2018. április 20.2016. évi éves költségvetési beszámoló
2019. október 08.2017. évi éves költségvetési beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. október 18.
Letöltés:    Mérlegjelentés 2019. II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. május 23.Mérlegjelentés 2015. IV. negyedév
2016. november 24.Mérlegjelentés 2016. I. negyedév
2016. november 24.Mérlegjelentés 2016. II. negyedév
2016. február 15.Mérlegjelentés 2015. III. negyedév
2015. október 28.Mérlegjelentés 2015. II. negyedév
2015. augusztus 18.Mérlegjelentés 2015. I. negyedév
2015. július 17.Mérlegjelentés 2014. IV. negyedév
2015. április 16.Mérlegjelentés 2014. III. negyedév
2014. november 05.Mérlegjelentés 2014. II. negyedév
2014. október 14.Mérlegjelentés 2014. I. negyedév
2014. október 17.2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 17.2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 17.2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 17.2012. IV. negyedéves jelentés
2014. október 17.2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 17.2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 17.2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2014. október 17.2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. május 24.Mérlegjelentés 2016. III. negyedév
2017. július 14.Mérlegjelentés 2016. IV. negyedév
2017. október 11.Mérlegjelentés 2017. I. negyedév
2017. december 22.Mérlegjelentés 2017. II. negyedév
2018. április 20.Mérlegjelentés 2017.III. negyedév
2019. január 14.Mérlegjelentés 2017. IV. negyedév
2019. április 16.Mérlegjelentés 2018. I. negyedév
2019. április 16.Mérlegjelentés 2018. II. negyedév
2019. július 26.Mérlegjelentés 2018. III. negyedév
2019. október 17.Mérlegjelentés 2018. IV. negyedév
2019. október 18.Mérlegjelentés 2019. I. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 17.
Letöltés:    Személyi juttatások III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. november 11.Személyi juttatások 2013. I. negyedév
2014. november 11.Személyi juttatások 2013. II. negyedév
2014. november 11.Személyi juttatások 2013. III. negyedév
2014. november 11.Személyi juttatások 2013. IV. negyedév
2014. október 17.Személyi juttatások 2014. I. negyedév
2015. április 08.Személyi juttatások 2014. II. negyedév
2015. április 08.Személyi juttatások 2014. III. negyedév
2015. szeptember 03.Személyi juttatások 2014. IV. negyedév
2015. szeptember 03.Személyi juttatások 2015. I. negyedév
2016. február 22.Személyi juttatások 2015. II. negyedév
2016. február 22.Személyi juttatások 2015. III. negyedév
2016. május 05.Személyi juttatások 2015. IV. negyedév
2016. július 25.Személyi juttatások 2016. I. negyedév
2016. november 24.Személyi juttatások 2016. II. negyedév
2017. február 08.Személyi juttatások 2016. III. negyedév
2017. április 20.Személyi juttatások 2016. IV. negyedév
2017. július 07.Személyi juttatások 2017. I. negyedév
2017. október 20.Személyi juttatások 2017. II. negyedév
2018. február 08.Személyi juttatások 2017. III. negyedév
2018. április 16.Személyi juttatások 2017. IV. negyedév
2018. július 26.Személyi juttatások 2018. I. negyedév
2018. november 06.Személyi juttatások 2018. II. negyedév
2019. január 22.Személyi juttatások 2018. III. negyedév
2019. augusztus 05.Személyi juttatások 2018.IV. negyedév
2019. augusztus 05.Személyi juttatások 2019. I. né.
2019. október 17.Személyi juttatások 2019. II. né.
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. június 28.
Letöltés:    A nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 08.2014. III. negyedév
2014. november 05.2014. II. negyedév
2014. november 05.2014. I. negyedév
2014. november 05.2013. IV. negyedév
2014. november 05.2013. III. negyedév
2015. október 12.2014. IV. negyedév
2016. május 25.Szerződések 2015
2017. április 10.Szerződések 2016
2018. május 15.Szerződések 2017
2018. május 15.A nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések
2019. június 28.Szerződések 2018
Koncessziók

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2019. augusztus 05.
Letöltés:    Egyéb kifizetések 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 03.Egyéb kifizetések 2014
2016. május 25.Egyéb kifizetések 2015.
2017. április 10.Egyéb kifizetések 2016
2018. május 15.Egyéb kifizetések 2017
2019. június 28.Egyéb kifizetések 2018
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2019. augusztus 05.
Letöltés:    Európai Unió által támogatott fejlesztések 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 03.Európai Unió által támogatott fejlesztések 2014
2016. május 25.Európai Unió által támogatott fejlesztések 2015
2017. április 10.Európai Unió által támogatott fejlesztések 2016
2018. május 15.Európai Unió által támogatott fejlesztések 2017
2019. június 28.Európai Unió által támogatott fejlesztések 2018
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Összegzés: a Tolna MKI közbeszerzési eljárást nem folytatott le

Közzétéve:  2019. április 12.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019
Közzétéve:  2018. július 09.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. december 19.Közbeszerzési terv 2015
2015. december 19.Ajánlattételi dokumentáció a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése tárgyában
2015. december 19.Jegyzőkönyv bíráló bizottsági ülésről
2017. április 10.Közbeszerzési terv 2016
2018. március 23.Közbeszerzési terv 2017
2019. április 12.Közbeszerzési terv 2018