Prevenció


Pedagógus-felkészítés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói intézkedés alapján május hónapban megtörtént a pedagógusok árvízi helyzetre történő felkészítése.

A felkészítés célkitűzése az árvíz-veszélyeztetett területeken élő és tanító általános iskolai pedagógusok, valamint - rajtuk keresztül - az általuk tanított gyermekek célirányos, helyi sajátosságokra részleteiben kiterjedő, árvízi veszélyhelyzet kihirdetése esetén tanúsítandó magatartásformákkal történő felkészítése, továbbá az alkalmazandó szükséges és elégséges ismeretek biztosítása az elmúlt évek tavaszi árvízi, illetve a nagy esőzések következtében kialakult helyzetek - különös tekintettel a 2010 júniusában, a sötétvölgyi gyermektáborban történtek - tapasztalatainak tükrében.

A felkészítés során a pedagógusok első ízben a megye árvízi veszélyeztetettségével ismerkedtek meg, majd alapfokú egészségügyi ismeretekről kaptak tájékoztatást, kiemelt figyelmet fordítva az iskolai szabadtéri programok során esetlegesen előforduló kullancsokra, valamint az iskolai elsősegélynyújtó felszerelés javasolt tartalmára. A délelőtt folyamán az udvaron a homokzsákok szakszerű megtöltéséről és elhelyezéséről tartottak bemutatót az igazgatóság munkatársai. A felkészítés során előadást hallgathattak meg a pedagógusok szerepéről az árvízi felkészítésben, az árvízi veszélyhelyzet során tanúsítandó magatartási szabályokról, a tanulók számára átadandó ismeretekről. A felkészítést színesítette a 2010 júniusában hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék következtében sárlavinával elöntött Sötétvölgyi Gyermektábor táborvezetőjének beszámolója, aki a helyszínen készített fényképek és videók segítségével osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel.

 

A pedagógusok felkészítése érdekében, a Bajai Eötvös József Főiskolán szervezett katasztrófavédelmi továbbképzésen korábbi megkeresés alapján Igazgatóságunk polgári védelmi felügyelőségének munkatársai Lakosságvédelem, Egyéni védőeszközök és Óvóhelyek, illetve Katasztrófavédelem és környezetvédelem kapcsolata címmel előadást tartottak 2011 májusában.


Polgármesterek felkészítése

Igazgatóságunk 2011. februárjában végrehajtotta a 2010. októberében első alkalommal megválasztásra került polgármesterek általános katasztrófa- és polgári védelmi felkészítését.

Az elmúlt évek során bekövetkezett természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek során bebizonyosodott, hogy a védekezés, helyreállítás időszakában fontos, hogy az állampolgárok tisztában legyenek az őket fenyegető veszélyforrásokkal, a védekezés során követendő magatartásformákkal, a kárfelszámolás követelményeivel, lehetőségeivel. Az eddigi tapasztalatok alapján a lakosság életének, testi épségének és vagyonának megvédésében fontos szerep és ezzel együtt jelentős feladat és hatáskör hárul a település polgármesterére, aki katasztrófavédelmi, valamint polgári védelmi feladatait államigazgatási jogkörében látja el. Katasztrófa bekövetkezése esetén, a védekezés során irányítja a helyi katasztrófavédelmi, polgári védelmi tevékenységet, szervezi és irányítja a keletkezett károk felmérését, irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet, a humanitárius segélyek elosztását. A fentiekből következik, hogy a települések polgármestereitől szerteágazó polgári védelmi, katasztrófavédelmi, általános, szakmai, továbbá irányítási és vezetési ismereteket, döntési kompetenciát, logisztikai rálátást, megfelelő tervezési, szervezési, kommunikációs gyakorlatot kívánnak meg az előttük álló ezirányú feladatok.

Ennek értelmében Igazgatóságunk 2011. februárjában végrehajtotta a 2010. októberében első alkalommal megválasztásra került polgármesterek általános katasztrófa- és polgári védelmi felkészítését. A Tolna Megyei Kormányhivatal koordinálásával, és Igazgatóságunk szakmai közreműködésével 2011. február hónapban megtörtént megyénk polgármestereinek helyi védelmi bizottsági szintű felkészítése az ár-belvíz, valamint a rendkívüli időjárás okozta helyzetek kezelésére. A felkészítés során feldolgozásra kerültek az előző évi esőzés, illetve árhullám tapasztalatai, továbbá egy ár-belvízi helyzetek kezeléséről összeállított folyamatábrán végighaladva, áttekintettük a szükséges feladatokat a meteorológiai, illetve árhullám előrejelzések monitoring lehetőségeitől kezdődően, egészen a helyreállításig. Az Igazgatóság javaslatára a felkészítés programjai között szerepelt a KÖDU KÖVIZIG és a Tolna Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi Szakigazgatási Szervének munkatársai által az ár-és belvízi helyzetek kezelésére összeállított ún. „települési induló készlet”-ekre tett javaslatainak ismertetése is, amelyek a védekezés kezdeti szakaszában szükséges eszközöket, felszereléseket, valamint a fertőtlenítéshez, mentesítéshez használható anyagokat tartalmazzák.


Polgári védelmi szervezetek kiképzése

Lakosságfelkészítési tevékenységeink közé tartozik a polgári védelmi szervezetek kiképzése, melynek célcsoportjai 2011-ben a települési polgári védelmi szervezetek kitelepítési és befogadási alegységei voltak.

A felkészítésre (települési kitelepítési-elhelyezési raj) tervezett állományt az illetékes Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének irányításával, a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendeletben meghatározott ismeretanyag alapján képeztük ki. Az előadásokat a TMPVSZ tagjai, a polgári védelmi kirendeltségek, illetve az igazgatóság munkatársai tartották. A polgári védelmi szervezetek felkészítésén kívül cél a települések lakossága részére, a jellemző veszélyeztetettség esetén szükséges magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztató anyag készítése és kiadása. Ennek érdekében a települések részére 5 különböző témában lakossági tájékoztató anyagot állítottunk össze (árvíz, veszélyesáru-szállítás, riasztás, radioaktív anyag szabadba kerülése, vízkárok – rendkívüli időjárás), melyeket a település veszélyeztetettségének figyelembe vételével, a polgármesterek útján juttattunk el a lakossághoz. A felkészítésen résztvevő polgári védelmi szervezetbe beosztottak részére tájékoztató füzet került átadásra, mely általános tájékoztatást tartalmaz a megye veszélyeztetettségéről, a minősített időszakokról, a szirénákról, a lakosság védelméről, a veszélyhelyzetben alkalmazandó magatartási szabályokról, a menekülőcsomag összeállításáról, valamint az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségeiről.


Katasztrófavédelmi bemutatók

Minden évben számos alkalommal tartunk prevenciós napokat a megye oktatási intézményeiben, részt veszünk társszerveink rendezvényein.

A nyári időszak során minden évben több esetben kapunk felkérést különböző nyári táborokba, gyermekrendezvényeken való részvételre, mely felkéréseknek természetesen igyekszünk maradéktalanul eleget tenni. Ilyen esetekben a résztvevők létszámához igazodva programokat, bemutatókat, vetélkedőket, játékos feladatokat szervezünk, mellyel célunk, hogy a gyerekek és pedagógusaik is játékos formában készüljenek fel a veszélyekre, a veszélyhelyzetekben tanúsítandó helyes magatartási formákra, valamint megismerjék a katasztrófavédelem, polgári védelem, tűzoltóság feladatait és eszközeit. Ezeknek a napoknak mind a gyerekek, mind a pedagógusok részéről érkező visszajelzések alapján mindig nagy sikerük van.