Önkéntes mentőszervezetek egységes nemzeti minősítéséről és mentésbe történő bevonásáról


234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról  
 
 
 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg

...
 

 AZ ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 38. Általános elvek 

57. §  

(1)  Az országban működő önkéntes mentőszervezet (a továbbiakban: mentőszervezet) a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben akkor vehet részt, ha a Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott képzettségi, felkészültségi alapkövetelményeknek eleget téve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által lefolytatott, e Fejezetben szabályozott eljárásban a minősítést megszerezte. A Nemzeti Minősítési Rendszert a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve minden év január 31-ig közzéteszi a honlapján.

(2)  A minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet a nyilvántartásba vétel helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél kérelmet nyújt be, melynek tartalmát a 4. melléklet határozza meg.

(3)  A minősítésnek megfelelt és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által nyilvántartásba vett mentőszervezet értesítés alapján vesz részt a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben (a továbbiakban: védekezésben), valamint a nemzetközi segítségnyújtásban.

(4)  A minősítésnek megfelelt mentőszervezet az 5. mellékletben szereplő megállapodás aláírásával elfogadja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve koordinációs és – beavatkozás esetében – irányítási jogát, és ezzel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél vezetett nyilvántartásba bekerül.

58. §  

(1)  A nyilvántartásba vett mentőszervezet a védekezésben a Kat. 18. § (2) bekezdése esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének értesítése, a Kat. 46. § (5) bekezdése esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének értesítése alapján vesz részt. Az értesítő okmány tartalmazza a káresemény jellegét, az esemény helyszínét, az igényelt segítségnyújtás mértékét, valamint a gyülekezési pont helyét.

(2)  Az értesítés kiterjed a mentőszervezetek mentésbe történő bevonására, próbariasztásra, valamint ellenőrző gyakorlaton történő részvételre.

(3)  A mentőszervezet védekezésbe történő bevonásáról szóló értesítést kiadó szerv a mentőszervezet védekezésbe történő bevonása elrendelőjének minősül.

59. §  

(1)  A mentőszervezetek kárhelyszíni tevékenységét a helyszíni műveletirányító irányítja.

(2)  A védekezésbe, valamint a nemzetközi segítségnyújtásba bevont mentőszervezet kár- és költségtérítésre jogosult.

(3)  A mentőszervezet együttműködik a katasztrófák elleni védekezésben feladatot ellátó valamennyi más szervvel és szervezettel.

(4)  A védekezésbe bevont mentőszervezet általános jelentéstételi kötelezettséggel tartozik. A mentőszervezet a beavatkozásairól, igénybevételéről, valamint a feladat végrehajtásáról – legalább a 6. mellékletben meghatározott tartalmú – jelentést készít és a tevékenység befejezését követő 8 napon belül megküldi az értesítés elrendelője számára.

 39. Személyi állománnyal kapcsolatos követelmények 

60. §  

(1)  A minősítést az a mentőszervezet szerzi meg, melynek tagja:

a)  érvényes tagsági viszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll a mentőszervezettel, illetve annak tisztségviselője,

b)  rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassággal,

c)  rendelkezik a mentőszervezet által vállalt tevékenységre a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel,

d)  az egészségügyi tevékenység ellátásához rendelkezik a népegészségügyi szakigazgatási szerv engedélyével.

(2)  A mentőszervezet tagja a fenti pontoknak való megfelelőségét az arra jogosult által kibocsátott igazolásokkal támasztja alá.

(3)  A mentésben való részvétel további feltételei:

a)  a szakmai képesítési és képzettségi alapkövetelményeknek való megfelelés,

b)  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által engedélyezett egyedi azonosító jellel, valamint

c)  a mentési képességre érvényes saját, vagy a mentőszervezet által kötött élet- és balesetbiztosítással való rendelkezés.

 40. Műszaki, technikai követelmények 

61. §  

(1)  A minősítést az a mentőszervezet szerzi meg, amely rendelkezik a 4. melléklet alapján kitöltött adatlapon rögzített eszközrendszerrel.

(2)  A mentőszervezet – mint üzemben tartó – felelős azért, hogy a mentéshez használt eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota megfeleljen a hazai jogszabályi, műszaki követelményeknek, egyéb adminisztratív előírásoknak.

(3)  A mentőszervezetnek a katasztrófák elleni védekezés infokommunikációs rendszerébe történő belépését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve engedélyezi.

(4)  A hazai kárhelyszíni együttműködés hírközléssel összefüggő feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei koordinálják.

 41. Nyilvántartásba vétel 

62. §  

(1)  Azt a mentőszervezetet, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által lefolytatott eljárásban a minősítést megszerezte, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve nyilvántartásba veszi.

(2)  A mentőszervezet az 57. § (2) bekezdése alapján szolgáltatott adatokban bekövetkezett változásokat a változást követő 8 napon belül írásban jelzi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve felé.

(3)  A nyilvántartásba vételt követően a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a mentőszervezet számára a 7. mellékletben meghatározott tartalmú nemzeti minősítő oklevelet állít ki, melynek érvényességi ideje a kiállítástól számított 5 év.

(4)  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az 57. § (2) bekezdése alapján összegyűjtött adatokat kezelik. Az adatkezelésre egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény az irányadó.

 42. Nyilvántartásból való törlés 

63. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a nyilvántartásból törli a mentőszervezetet, ha:

a)  az törlésre irányuló kérelmet terjeszt elő,

b)  az a nyilvántartásba vételt követő esemény okán már nem felel meg a minősítés személyi, technikai és műszaki feltételeinek,

c)  az megsérti a megállapodásban, illetve e rendeletben foglaltakat,

d)  a minősítés érvényességi ideje lejár,

e)  a mentőszervezet tagjainak legalább 25%-a megváltozik és a mentőszervezet nem újította meg a minősítését.

 43. A minősítés megújítása 

64. §  

(1)  A mentőszervezet a minősítését megújíthatja, amennyiben a nemzeti minősítő oklevél érvényességi ideje lejár.

(2)  Amennyiben az érvényes minősítéssel rendelkező mentőszervezet tagjainak legalább 25%-a megváltozik, a védekezésbe, illetve a nemzetközi segítségnyújtásba történő bevonáshoz a mentőszervezet minősítését meg kell újítani.

(3)  A megújítási eljárás és a minősítés feltételei megegyeznek az 58-63. §-ban foglalt követelményekkel.

 44. Minősítésre történő felkészülés 

65. §  

(1)  A védekezésre való felkészülés érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve területi szervei a mentőszervezetek bevonásával rendszeresen gyakorlatokat szerveznek, amelyen a mentőszervezet részt vesz a gyakorlattervben foglaltaknak megfelelően.

(2)  A felkészülés időszakában felmerült költségek fedezetének biztosítására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve évente pályázatot ír ki. A pályázaton nyert összeg biztosítja a mentőszervezetek működési költségeinek, eszközbeszerzéseinek, valamint az évente megrendezendő gyakorlatok költségeinek fedezetét.

(3)  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és a területi szerve ellenőrzi a 60-61. §-okban rögzített feltételek megvalósulását.

...


 

Kapcsolódó információk:

 Dokumentumok: