Hatósági főelőadó

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján

felvételt hirdet

hatósági főelőadó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő leteltét követően határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony (1 év próbaidővel)                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztályának illetékességi területén történő a vonatkozó jogszabályok alapján végzendő szakhatósági, I. fokú tűzvédelmi szakhatósági, tűzmegelőzési hatósági, I. fokú tűzvédelmi hatósági tevékenységek végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), hivatásos szolgálati jogviszonyban a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezései az irányadóak.

Jelentkezés feltételei:

 • szakirányú felsőfokú (tűzvédelmi mérnök, építőmérnök, építész, gépészmérnök) végzettség,
 • hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 - 3 év),
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • kifogástalan életvitel ellenőrzés megfelelő minősítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tűzoltó / katasztrófavédelmi szakmai végzettség

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • diploma másolata,
 • érettségi és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a felvételi eljárást követően betölthető.

A benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ress Gábor tű. fhdgy. nyújt, a 06-74/504-704-es telefonszámon.

A felvételi anyagok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.).
 • Elektronikus úton dr. Ress Gábor tű fhdgy. részére a gbyan.uhzna@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül

A benyújtott jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt bizottság bírálja el.

A felvételi kiírás további közzétételének helye, ideje:


Tájékoztató önéletrajzok és pályázati anyagokkal kapcsolatos adatkezelésről

 

Tisztelt Pályázó!

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: TMKI), mint adatkezelő a leendő munkavállalóinak kiválasztásához kapcsolódó tevékenységének megvalósítása céljából folytatott adatkezeléséről az alábbiakban ad részletes tájékoztatást, melyet magára nézve kötelezőnek és követendőnek tart.

E tevékenysége során a jelen tájékoztatóban, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltak szerint jár el.

Az adatkezelés célja a TMKI-hoz benyújtott önéletrajzok és pályázatok kezelése, az álláskeresők nyilvántartása munkaerő felvételhez.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett, jelen - részletes - tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított 1 év; ezt követően a benyújtott iratok megsemmisítésre kerülnek.

A TMKI a benyújtott pályázatokat, önéletrajzokat a jelen tájékoztatóban foglalt kivételeken túl harmadik fél részére semmilyen céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást kizárólag az érintett számára és kérésére nyújt.

A TMKI a beérkezett pályázatokat kizárólag bíróság, nyomozó- vagy más hatóság kérésére, azok hivatalos megkeresése esetén, a megkeresés pontos céljának, valamint az igényelt adatok körének részletes meghatározása esetén adja át.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésére vonatkozó részletes szabályozást az Infotv. 14. §- 17.§-k tartalmazzák.

Az önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a TMKI saját hatáskörben gondoskodik.

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez