Szervezet felépítése

Szervezeti felépítés

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

szervezeti felépítése

Szervezeti felépítés

A területi szerv szervezeti elemei

I. Igazgatóhelyettesi szervezet

Az igazgatóhelyettesi szervezet vezetője az igazgatóhelyettes, aki tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Az igazgatóhelyettes szolgálati elöljárója a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével a teljes személyi állománynak, az igazgatót távollétében – az igazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül - teljes hatáskörben helyettesíti. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályokban előírt vagy igazgató által átruházott hatósági jogköröket. Feladata az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tevékenységének irányítása, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete. Az irányítása alá tartozó szervezeti elemek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása, feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása önkormányzati, társadalmi szervezetekkel.

Vármegyei Tűzoltósági Főfelügyelő

Meghatározza, szakmailag vezeti, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő felügyelőség tevékenységét, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) szakmai működését. Koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén az igazgatóságra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot. Ellátja a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját. Szervezi a vármegyei tűzoltósport és szakmai versenyeket.

Vármegyei Polgári Védelmi Főfelügyelő

Végzi a települések valós kockázati tényezőinek felmérésén alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolási feladatokat, polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatokat, valamint a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat. Koordinálja a elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, ipari szerencsétlenség, civilizációs veszélyek és a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos veszélyeztető hatásokra történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait. Ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat. Területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését, köztük az Őrség mentőcsoport felkészítését tevékenységének koordinációját. Végrehajtja az Önkéntes Mentőszervezetekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi törvényben rögzített feladatok ellátását. Koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését. Megszervezi a lakosság és a közigazgatási vezetők katasztrófavédelmi felkészítését. Ellátja a köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét. Speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó felsőküszöbös üzemek által veszélyeztetett települések veszélyhelyzeti tervezésével és annak gyakoroltatásával kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a vis maior eljárásban a katasztrófavédelmi szerveket érintő feladatok ellátásában.

Vármegyei Iparbiztonsági Főfelügyelő

Közreműködik a Kat. tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és eseményekkel kapcsolatos vizsgálatokban. Végzi az egységes iparbiztonsági hatósági ellenőrzési feladatokat, amelynek keretében irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek által végzett társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közös hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését. Szakirányítja a Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek katasztrófavédelmi engedélyezésével, felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat. Végzi a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat, ellátja az igazgatóság folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatait. Ellátja az alapvető és létfontosságú felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos koordinációs és hatósági feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a helyi szervek ez irányú tevékenységét és nyilvántartásait. Végzi a radiológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatait, ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt nukleáris biztonsággal kapcsolatos szakhatósági feladatokat. Szakirányítja a veszélyes áru szállításának közúti, vízi, vasúti és telephelyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok katasztrófavédelmi szankcionálásával kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat. Végrehajtja, illetve szervezi a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállításával kapcsolatos telephelyi és közúti ellenőrzéseket, valamint részt vesz a társhatóságok által szervezett közös ellenőrzéseken.

Katasztrófavédelmi Mobil Labor

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén a speciális beavatkozói állomány. Feladata a mentesítési feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában. Veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi (ICAO) szállításával kapcsolatos ellenőrzés végrehajtása, balesetek és rendkívüli események kivizsgálása. A felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseinek végzése, bekövetkező balesetek, események körülményeinek kivizsgálása.

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

A vonatkozó jogszabályok alapján, valamint BM OKF Főigazgatójának 20/2022. számú intézkedésében meghatározottak szerint végzi és működteti az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységet. A tűzvizsgálati szakterület kivételével gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket. Felügyeli és ellenőrzi a területi szervek megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkáját, irányítja a kirendeltségek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket, a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott I. és II. fokú tűzvédelmi, hatósági jogköröket. Ellátja a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos feladatait, (előírás alapján elektronikus) nyilvántartást vezet, hatósági ellenőrzést végez.

Vármegyei Főügyeleti Osztály

Működteti a vármegyei főügyeleti (VFŐÜ), vármegyei műveletirányító ügyeleti (VŰVIR), és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálati (KMSZ) szolgálatokat, valamint irányítja az alárendelt katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét. Szervezi a VFŐÜ, a VŰVIR és a KMSZ,  valamint a helyi szerveknél híradó ügyeleti szolgálatot ellátók továbbképzését, tematikát készít az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány felkészítési tervéhez.

Vármegyei Főügyelet

Az osztályvezető közvetlen alárendeltségében működő VFŐÜ az események kezelésére, a jelentési és meghatározott adatszolgáltatási rendszer működtetésére létrehozott műveletirányítási vármegyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat. Ellátja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét, biztosítja a jelentések megtételének rendjét és teljesíti jelentési kötelezettségeit. Ellátja Tolna vármegye  MVB 24 órás ügyeleti feladatait, kapcsolatot tart a vármegyei társszervek ügyeleteivel.

Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet

A Vármegyei Főügyelet közvetlen alárendeltségében működő Műveletirányítási Ügyelet (MŰVIR) az események kezelésére, a jelentési és meghatározott adatszolgáltatási rendszer működtetésére létrehozott műveletirányítási vármegyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat. Feladata a vármegyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése. Tűzoltó erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

A KMSZ területi hatáskörrel rendelkező 24/48 órás, készenléti jellegű közvetlenül az osztályvezetőnek alárendelt szolgálat, mely magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat. A káresemények során a KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő önálló tevékenységének megfigyelése, szükség esetén a káreset irányításának átvétele, és annak irányítása. Feladata a tűzoltási, műszaki-mentési szituációs képzések, gyakorlatok szervezése, végrehajtásának ellenőrzése.

II. Gazdasági igazgatóhelyettesi szervezet

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet vezetője a gazdasági igazgatóhelyettes, aki tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását, a Műszaki Osztályon keresztül irányítja és felügyeli a műszaki biztonsági tisztek tevékenységét, megszervezi és működteti az igazgatóság logisztikai rendszerét. A gazdasági igazgatóhelyettes végzi az igazgatóság hatáskörébe tartozó gazdasági döntések előkészítését, biztosítja az engedélyezett költségvetés erejéig az igazgatóság alapfeladatainak ellátásához szükséges költségvetési forrásokat, irányítja és működteti a logisztikai rendszert.

Költségvetési Osztály

A jogszabályok alapján összeállítja az igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást. Elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztását, szükség esetén módosításokat, átcsoportosításokat hajt végre az előirányzatok között. Számviteli szakterületen összeállítja az igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást. Gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről.

Műszaki Osztály

Tervezi az igazgatóság technikai eszköz és anyagszükségletét, végrehajtja az igazgatóság szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat. Végzi a hatáskörébe tartozó beszerzéseket, a raktározással kapcsolatos feladatokat valamint a készlet és eszköznyilvántartást. Intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását. Végzi az igazgatóság járműállományának üzemeltetési és üzemben tartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az igazgatóság elhelyezési és ingatlangazdálkodási feladatait.

Informatikai Osztály

Üzemelteti az igazgatóság és helyi szervei informatikai, térinformatikai és távközlési rendszereit, ellátja annak szakmai felügyeletét. Tervezi, szervezi és végrehajtja mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs feladatokat, melyek az igazgatóság, valamint szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek. Szervezi az igazgatóság és helyi szervei távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.

III. Humán Szolgálat

A Humán Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Alapvető feladata, az eredményes szakmai munkavégzés humánerőforrás oldalának folyamatos biztosítása, a humánpolitikai feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása, hogy a jelentkező szakmai feladatokhoz a megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező, tenni akaró, innovatív, a szervezet iránt lojális munkaerő álljon rendelkezésre. További feladatunk még, a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP) személyzeti tevékenységének elvégzése, valamint az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP) oktatási, képzési tevékenységének szakmai felügyelete, segítése. A Humán Szolgálat a munkabiztonsági felügyelőn keresztül felügyeli a tűzoltóságok munkabiztonsági és munkavédelmi tevékenységét, részt vesz a felügyeleti eljárásokban, elkészíti a szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket. Szakmailag ellenőrzi az igazgatóság irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó szervek munkavédelmi feladatainak ellátását. Szükség szerint jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a Munkabiztonsági Főfelügyelőségnek.

IV. Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Alapvető feladata az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellépni a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervezeti elemek, vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását. Kezdeményezi az igazgatóság vezetőjénél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében. A belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását, További feladata még, az igazgatóság irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok irányítási és felügyeleti jogból fakadó ellenőrzési tevékenységének felügyelete, segítése.

V. Hivatal

A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.  Tevékenységi körébe tartozik az igazgatóság rendezvényeinek koordinálása, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak szervezése. Végzi az igazgatóság jogi és igazgatási szakterülettel összefüggő tevékenységét. Ellátja és felügyeli  az ügykezeléssel, adatvédelemmel és minősített adatkezeléssel kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatokat. Végzi az igazgatóság sajtókommunikációs tevékenységét. Feladata az Ügyfélszolgálati Iroda működtetése, a panaszügyek, közérdekű bejelentések, közérdekű adatszolgáltatási kérelmek intézése.

Helyi szervek

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A KvK a hatályos jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb szabályozókban meghatározott ügyekben hatóságként, és szakhatóságként jár el. Ellátja a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb szabályozókban meghatározott feladatokat. Ellátja az ÖTP, LTP, és ÖTE szakmai felügyeletét, ellenőrzését. Szervezi a lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának feladatait. Közreműködik a katasztrófavédelmi besorolási eljárással kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Közreműködik a lakosságriasztó rendszer végpontjaiban bekövetkezett változásának nyilvántartásában. A KvK az operatív feladatok ellátásához a helyi védelmi bizottság elnökével együttműködve, a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn.

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait, irányítja a működési területén lévő ÖTP, LTP és az együttműködési megállapodás alapján együttműködő ÖTE szakmai tevékenységét.

Katasztrófavédelmi Őrs

A működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait.

Katasztrófavédelmi Megbízott

A katasztrófavédelmi megbízottak a hivatásos tűzoltó-parancsnokság alárendeltségében polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági, és hatósági feladatokat látnak el, emellett összefogják a polgármesterek és a közbiztonsági referensek tevékenységét is. Mindezen túl az újonnan létrejött járási helyi védelmi bizottságok elnökeit, katasztrófavédelmi elnökhelyetteseit döntés-előkészítési, javaslattételi feladatok ellátásával segítik.
A megbízottak helyi szinten képviselik a szervezetet, szorosan együttműködve a társhatóságokkal. Meghatározott ügyfélfogadási rend szerint állnak a lakosság rendelkezésére a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó ügyekben.