ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - A panasz vagy a közérdekű bejelentés intézéséhez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A panasz vagy a közérdekű bejelentés intézéséhez

 

 

A közérdekű bejelentések és panaszok hatékony kivizsgálása és a bejelentővel, panaszossal történő kapcsolattartás céljából személyes adatok kezelésére is sor kerül.

 

Mely szerv minősül a panaszban vagy közérdekű bejelentésben megadott személyes adatok kezelőjének? Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat a bejelentő vagy a panaszos?

 

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Elérhetőségei: 

Telefon:

(+36)-74/504-700

Postacím:

 

Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.

Székhely:

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.

E-mail:

gbyan.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Csapó Zsuzsanna

Elérhetőségei: +36 74 504-700

 

Milyen adatokra terjed ki az adatkezelés?

 

Az adatkezelés a panaszos vagy bejelentő nevére, továbbá az általa a további tájékoztatás céljából megadott elérhetőségére, továbbá a beadvány tartalmában szereplő egyéb személyes adatra terjed ki, amennyiben pl. az ügyben mások is érintettek, és őket a panaszos vagy a bejelentő név szerint megemlíti, vagy amennyiben az ügy szereplőinek élethelyzetéről, a panasz alapját képező problémájáról a bejelentés vagy panasz tényeket vagy utalást tartalmaz. 

 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

 

A panaszos vagy bejelentő azonosítása elősegíti a panasz vagy bejelentés kivizsgálásának eredményességét, a vélt szabálytalanság  helyszínének, tárgyának pontosítását, az elérhetőség a kapcsolattartást, a bejelentő, panaszos szükség szerinti meghallgatását szolgálja, a beadványban szereplő egyéb adatok az ügy kivizsgálásához nyújtanak segítséget.

 

Ezen adatkezelési céloktól eltérő, további adatkezelési cél lehet, amennyiben a közérdekű bejelentés vagy panasz alapján az adatkezelőnél hatósági eljárás indul, és a panaszos vagy közérdekű bejelentő ezen eljárásnak is résztvevője lesz.

 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ez a jogi kötelezettség a panasz vagy bejelentés kivizsgálására, a tájékoztatásra, amennyiben pedig a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, annak áttételére vonatkozik. A jogi kötelezettséget a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1.-2.§-ai határozzák meg.

 

 

Továbbíthatja-e a panaszban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

 

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést és ezzel együtt a benne szereplő személyes adatokat is, az adatkezelő átteszi az eljárásra és az adatkezelésre is jogosult szervhez.       

 

Egyebekben a személyes adatok kizárólag a panaszos vagy a bejelentő hozzájárulásával továbbíthatóak. Ez a hozzájárulás bármely időpontban, a gbyan.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címre való megküldésével, az eredeti ügy tárgyának megjelölésével visszavonható. Ez azonban nem érinti a már végrehajtott adattovábbítás jogszerűségét.

 

Ha azonban a kivizsgálás során nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

 

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

 

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A közérdekű bejelentés, panasz megalapozottságának megállapítására vonatkozó eljárás lezárásáig.

A nyilvántartásba történő személyes adatokat tartalmazó ügyirat tekintetében ügyvitelű célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.

 

 

Milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezelés kapcsán?

 

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben a közérdekű bejelentéssel, panasszal kapcsolatos saját személyes adatairól az érintett másolatot kér, az adatkezelő azt az érintett rendelkezésére bocsátja. 

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például nem igényelhet mások személyes adatára.

 

Helyesbítés:

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

 

Törlés: 

 

A személyes adatok törlése a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható, ám a Panasztörvény alapján anonim módon is tehető bejelentés, így tiltakozás esetén a közérdekű bejelentő vagy panaszos neve törölhető.

 

Adatkezelés korlátozása:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

 

 

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatai az ügyirat részeként eljutottak, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ebben az esetben az érintettnek a kérelme elintézéséről nyújtott tájékoztatás ennek indokát is tartalmazza.

 

A kérelmet e-mail-en, személyesen, postai úton valamint az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

A kérelmet a BM OKF Ügyfélszolgálati Irodának kell címezni. A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, melyek eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

 

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 23. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: htlsryfmbytnyng@anvu.uh 

Honlap: www.naih.hu